Úradné preklady Malacky, Stupava, Senica

Úradné a neúradné jazykové preklady Malacky, Senica, Stupava

Úradné a neúradné jazykové preklady Malacky

Prekladateľská agentúra v Malackách zabezpečuje okrem neúradných prekladov i úradné preklady, tzv. súdne preklady.

Úradné preklady z a do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, holandčiny a ďalšíe cudzie  jazyky už aj v Malackách

 

Úradné jazykové preklady v Malackách

Ide o úradné jazykové preklady zo slovenčiny / do slovenčiny s okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa - inak nazývané i oficiálne preklady, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady, overené preklady, official translations a podobne.

Dôležité upozornenia ohľadne úradných prekladov:

 • Overený preklad vždy vyžaduje pevné zviazanie trikolórou s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu alebo je preklad zviazaný priamo s originálom.
 • Množia sa prípady podvodných prekladov, ktoré sú vystavované ako súdne, avšak tieto preklady nemajú patričné náležitosti a majú hodnotu iba voľného prekladu bez úradnej pečiatky. Súdy a iné štátne orgány takéto prípady rozpoznávajú, čo spôsobuje klientom týchto podvodníkov nemalé problémy. Ako rozpoznať či ide o úradný preklad? Úradný preklad musí byť vykonaný úradným prekladateľom, čo je na dokumente doslovne napísané a označený je jeho úradnou okrúhlou pečiatkou, v ktorej v strede je slovenský štátny znak. Taktiež podozrivo nízka cena prekladu napr. 15,- € alebo menej je jasný signál, že ide o podvodný preklad.

 

Preklady v Malackách pre Malacky, Senica, Stupava a okolie

  

Výhody jazykových prekladov u nás

 • garantujeme kvalitu prekladu
 • neustále sledujeme ceny konkurencie a ponúkame preklady vždy výhodnejšie
 • skracujeme dodacie doby na minimum
 • v prípade potreby Vám zabezpečíme úradný preklad s okrúhlou pečiatkou

 

Cenník úradných prekladov       v Malackách

počet normostrán (NS) cena za 1NS
 
1-5 30,-€
6-19 29,-€
20-50 27,-€
50-100 22,-€
nad 100 21,-€

 

 

 

 

 

 

  

Pre pravidelných klientov výrazné zľavy.

Ceny platia pre nemecký jazyk, anglický jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk,francúzsky jazyk.

Ostatné jazyky + 2,-€, azbuka + 5,-€

Rukopisy + 5,-€


 

Výsledná cena za preklad
Text určený na preklad je pred definitívnym určením ceny potrebné posúdiť. Uvedené ceny za preklady môžu byť navýšené alebo znížené v prípade
• vysokého stupňa odbornosti
• zlého stavu alebo zložitosti súčasného formátovania dokumentu
• expresnej dodacej doby
• neexistencie dokumentu v textovej digitálnej forme
 

Bežné dodacie doby pre preklady
Doba sa počíta od prijatia záväznej objednávky faxom, poštou alebo emailom.
• 001-030 strán - 4 pracovné dni
• 031-100 strán - 6 pracovných dní
• 101-500 strán - 10 pracovných dní
• viac ako 500 strán - na základe zmluvy
 

Expresné dodacie doby - príplatky
• preklad do 48 hodín +  50%
• preklad do 24 hodín +100%
• preklad do 12 hodín + 200%


Dodanie podkladov

Osobne v kancelárií, faxom, emailom, poštou.

Pre mesto Malacky- pri požiadavke nad 50 NS prídeme a odovzdáme doklady priamo u vás bez poplatku. Možnosť prevziať podklady aj v nižšom množstve za poplatok 5,-€

 

Dodanie prekladu

Osobne v kancelárií, poštou na dobierku (+5,-€).

Pre mesto Malacky- pri požiadavke nad 50 NS prídeme a odovzdáme doklady priamo u vás bez poplatku. Možnosť prevziať podklady aj v nižšom množstve za poplatok 5,-€

 

 

Zoznam úradne prekladaných jazykov v prekladateľskej agentúre v Malackách

 1. ANG - Anglický jazyk
 2. ARA - Arabský jazyk
 3. BUL - Bulharský jazyk
 4. CES - Český jazyk
 5. FRA - Francúzsky jazyk
 6. GRE - Grécky jazyk
 7. HOL - Holandsky jazyk
 8. CHO - Chorvátsky jazyk
 9. MAD - Maďarský jazyk
 10. MOL - Moldavský jazyk
 11. NEM - Nemecký jazyk
 12. POL - Poľský jazyk
 13. RUM - Rumunský jazyk
 14. RUS - Ruský jazyk
 15. SVK - Slovenský jazyk
 16. SVI - Slovinský jazyk
 17. SRB - Srbský jazyk
 18. SPA - Španielsky jazyk
 19. SVE - Švédsky jazyk
 20. TAL - Taliansky jazyk
 21. UKR - Ukrajinský jazyk

Na preklady z tu neuvedných jazykov sa informujte u nás prosím telefonicky.

 

Doplnkové informácie o prekladateľskej agentúre PENAG  Malacky

Typy prekladaných dokladov

Medzi najčastejšie preklady dokladov patria rodné listy, výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, osvedčenia, diplomy, koncoročné vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, vysvedčenia o štátnej skúške, výučné listy, audity, atesty, lekárske správy, žaloby, odvolania, malý technický preukaz a veľký technický preukaz od dovezeného auta, kúpna zmluva, spoločenská zmluva, odborné posudky, osobné doklady, pas, osvedčenia z červeného kríža, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o narodení v zahraničí, úmrtný list, potvrdenie o otcovstve, rodné listy, sobášne listy, zváračské preukazy, potvrdenie o prijíme, doklad o pobyte dieťaťa na území Slovenskej republiky, rozsudok, výpis z registra trestov, rozsudok o rozvode manželstva, rozhodnutie o osvojení, notárska zápisnica, čestné vyhlásenie, splnomocnenie a ďalšie.
 

Typy prekladaných dokumentov

Medzi preklady dokumentov patria manuály, karty bezpečnostných údajov pre chemické látky, internetové stránky, súvaha, faktúry, výpisy z účtu, výkaz ziskov a strát, daňové priznanie, poznámky k účtovnej uzávierke, cashflow, literatúra - próza, poézia, zákony, vyhlášky, odborné manuály na obsluhu, normy, novinové články, obchodná korešpondencia, podklady pre kontrolu kvality, programy, pomocníci k programom, helpy, životopisy, abstrakty diplomovej práce, prospekty, príručky, reklamné texty, návody na použitie, novinové články, smernice, zmluvy, účtovné výkazy, výročné správy a ďalšie.
 

Typy prekladaných odborov

Strojárstvo, stavebníctvo, architektúra, chémia, obchod, ekonómia, právo, medicína, bankovníctvo, patentové právo, ekonomika, financie, obchod, nehnuteľnosti, telekomunikácie, elektronika, počítače, chemický priemysel, stavebníctvo, strojárstvo, poľnohospodárstvo, šport, automobilový priemysel, gastronómia a hotelové služby, obuvníctvo, kožušníctvo, spracovanie kaučuku a ďalšie obory.
 

Preklady pri dovoze motorových vozidiel (autá, motorky a pod)

Registrácia dovezeného automobilu zo zahraničia vyžaduje pre obvodný úrad dopravy oficiálne, t.j. úradné preklady nasledujúcich dokumentov do slovenského jazyka:

 • 1. Technický preukaz alebo potvrdenie o odhlásení (vyradení) vozidla z premávky
 • 2. Kúpnu zmluvu, faktúru, resp. iný doklad o nadobudnutí vozidla
 • 3. Certifikát konformity

Superlegalizácia - vyššie overenie zahraničných verejných listín

Slovenská republika pristúpila k haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohovor o apostille), čo zjednodušuje podmienky používania verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu. Vďaka tomu pre verejné listiny určené na použitie v SR ako i slovenské listiny určené na použitie v zmluvných krajinách dohovoru stačí na osvedčenie jej hodnovernosti, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením - apostilou.
 

Otázky a odpovede

Ako je možné preklad objednať?
Preklad si môžete objednať e-mailom alebo osobne v našej kancelárii.

Akým spôsobom je možné doručiť Vám text na preklad?
Text môžete doručiť e-mailom, poštou, alebo osobne v našej kancelárii.

Akým spôsobom dodávate vyhotovený preklad?
Vyhotovený preklad Vám dodáme e-mailom (len neúradné preklady), poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť v našej kancelárii.

Ako je možné zaplatiť preklad?
Platiť môžete v hotovosti v našej kancelárii, dobierkou alebo bezhotovostným prevodom na náš účet.

Ako sa vypočítava cena prekladu?
Cena prekladu je stanovená podľa počtu normostrán. Jedna normostrana má 1800 znakov vrátane medzier. Nie je dôležitý počet strán, ale počet znakov. Cena sa počíta z prekladu, nie podkladu.

Do ktorých jazykov a aké jazykové kombinácie prekladáte?
Prekladáme z/do viac ako 24cudzích jazykov vo všetkých kombináciách. Najčastejšie prekladané jazyky sú angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, holandčina, rumunčina.

Čo je to oficiálny preklad (alebo tiež overený preklad, preklad s pečiatkou súdneho tlmočníka, úradný preklad a pod.)?
Overený preklad vždy vyžaduje zviazanie s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu alebo priamo s originálom (pokiaľ Vám to vyhovuje). Preklad je s originálom (reps. jeho overenou kópiou) zviazaný červeno-modro-bielou stužkou a označený pečiatkou súdneho prekladateľa. Ďalšie názvy sú úradný preklad, súdny preklad, overený preklad, znalcom overený preklad, notársky overený preklad, úradne overený preklad, súdne overený preklad, úradne osvedčený preklad, originálny preklad a pod.

Aký je rozdiel medzi notárskym a súdnym overením?
Notárske overenie potvrdzuje, že kópia listiny bola vyhotovená z originálu a s týmto originálom súhlasí. Súdne overenie potvrdzuje, že preklad do cieľového jazyka súhlasí s textom originálneho dokumentu.

Zabezpečíte aj notársky overenú kópiu dokumentu?
Áno. Na zaistenie tejto služby potrebujeme originál Vášho dokumentu.

PENAG, s.r.o.

Studienka 344

908 75 Studienka

 

Kancelária a učebne:

PENAG,s.r.o.

Záhorácka 54/20

(oproti Café FLORIAN),

1. poschodie

Malacky

pozri  MAPKA
Mobil :

+421 908 758 666

08:00 - 17:00

 

Otváracie hodiny:

PO:  08:30 - 15:30

ST:   08:30 - 15:30

PI:   08:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 prestávka

Utorok a Štvrtok zatvorené !!!

email: penag@penag.sk